2000px-Google__G__

Klantbeoordelingen

5.0/5.0
5/5

Algemene Voorwaarden

logo vannisa

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Aanbieding en overeenkomst
 3. Eigendomsvoorbehoud
 4. Prijs en betaling
 5. Aflevering en installatie
 6. Verplichtingen van Vannisa
 7. Verplichtingen van de klant
 8. Garanties
 9. Verhuisservices
 10. Aansprakelijkheid
 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Vannisa: Vannisa gevestigd te Kolham en ingeschreven in het handelsregister van KVK
onder het nummer 72059923.
2. Klant: een natuurlijk persoon met wie Vannisa schriftelijk een overeenkomst is aangegaan
of indien nog geen overeenkomst is getekend de natuurlijke persoon die de aanvraag voor
een overeenkomst heeft ingediend.
3. Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die samen de opwekking van zonne-energie
mogelijk maken. Hieronder vallen: zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal en ander
kleinmateriaal nodig voor de montage.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vannisa en de klant tot koop van het
zonnepanelensysteem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en service. De
overeenkomst tussen klant en Vannisa komt tot stand tot door het schriftelijk en/of digitaal
tekenen van de offerte of een schriftelijke akkoordbevestiging van de offerte door de klant.
5. Installatie: de daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem in opdracht van de
klant.

2. Aanbieding en overeenkomst

 1. Vannisa behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen of slechts in te willigen
  onder specifieke voorwaarden.
 2.  Een door Vannisa gegeven offerte blijft 21 kalenderdagen geldig. , daarna kan Vannisa niet
  meer aan een aanbod gehouden worden.
 3. Na het accepteren van de overeenkomst heeft Klant het recht om de Overeenkomst
  kosteloos te annuleren binnen 14 kalenderdagen.
 4. Na de gestelde termijn van 14 kalenderdagen is de aankoop definitief. Indien de klant na
  deze termijn annuleert of als Vannisa geen contact meer krijgt met de klant na meerdere
  verzoeken dan behoud Vannisa zich het recht voor om een onkostenvergoeding van €500,-
  in rekening te brengen.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Vannisa een door de klant digitaal
  ondertekende of mondelinge/schriftelijke overeenkomst ontvangt en accepteert. Acceptatie
  vindt plaats middels digitale of schriftelijke bevestiging door Vannisa.
 6. Indien de klant geen eigenaar is van de woning, kan geen overeenkomst tot stand komen,
  tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
 7. De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. Op
  afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden
  gedaan, indien deze door Vannisa uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het
  geaccepteerde offerteblad, waaruit de overeenkomst blijkt.
 8. Vannisa behoudt zich het recht voor om een geval van onvoorziene omstandigheden
  (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter
  zonnepanelensysteem aan de klant te leveren.
 9. De in de overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten,
  terugverdientijden en financieringsberekeningen geven een algemene weergave. Aan deze
  gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot de opbrengst en het
  rendement van het zonnepanelensysteem, tenzij expliciet anders overeengekomen in de
  overeenkomst.

3. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het juridische- economische eigendom gaat over naar de klant na betaling van de volledige
  koopsom, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
 2. Vannisa heeft het recht aan de klant geleverde producten, terug te doen nemen, indien de
  klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Vannisa aanleiding heeft aan te nemen dat de
  klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

4. Prijs en betaling

 1. De aanbieding van Vannisa vermeld de volledige kosten die in verband met het leveren en
  plaatsen van het zonnepanelensysteem en eventuele aanverwante producten bij de klant in
  rekening zullen worden gebracht.
 2. Na de installatie van het zonnepanelensysteem dient er door de klant binnen 3 werkdagen
  te zijn betaald. Als het niet is betaald zal Vannisa rente in rekening brengen vanaf het
  verstrijken van de betaaldatum welke gelijk is aan de wettelijke rente.
 3. In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke BTW tarief zal Vannisa de
  verontschuldigde koopsom Incl. BTW overeengekomen aanpassen.

5. Aflevering en installatie

 1. Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Vannisa, volgens de geldende
  voorschriften en door Vannisa gestelde normen. Eigen installatie is uitsluitend mogelijk met
  goedkeuren van Vannisa. Bij eigen installatie vervallen alle garanties van Vannisa gegeven
  op de montage.
 2. Het zonnepanelensysteem wordt geacht aan de klant te zijn opgeleverd, wanneer Vannisa
  het zonnepanelensysteem in werking stelt.
 3. Vannisa heeft het recht om de installatie van het zonnepanelensysteem op te schorten,
  indien op de dag van installatie, als gevolg van slecht weer, het niet mogelijk is om veilig
  op het dak te werken of andere onvoorziene omstandigheden.
 4. Vannisa behoudt zich het recht voor het afbreken van de installatie, dan wel het ontbinden
  van het contract indien naar schatting van Vannisa: A. de veiligheid van de medewerkers in
  het geding is. B. de locatie voor de installatie niet afdoende bereikbaar is. C. de dakpannen
  of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. D. Asbest wordt
  aangetroffen. E. de staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is. F. in
  gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

6. Verplichtingen van VanNisa

 1. indien de klant storingen en defecten aan het zonnenpanelensysteem die onder de garantie
  vallen heeft gemeld aan Vannisa, is Vannisa verplicht zo spoedig mogelijk voor de benodigde
  zorg te dragen, indien deze onder de garantie valt zoals bepaald in artikel 8.
 2. Vannisa zal bij eventuele vervanging van onderdelen van het zonnepanelensysteem zorgen
  voor minimaal gelijkwaardig materiaal.
 3. Vannisa draagt zorg voor de oplevering van een werkend zonnepanelensysteem. Er is
  spraken van een werkend zonnepanelensysteem als alle panelen, zoals in de overeenkomst
  overeengekomen, daadwerkelijk zijn gemonteerd en functioneren. Een werkende online
  monitoring maakt geen onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend
  zonnepanelensysteem.

7. Verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht: A. Het zonnepanelensysteem overeenkomstig naar bestemming te
  gebruiken. B. De gebruiksaanwijzing(en) door of namens Vannisa verstrekt nauwkeurig op
  te volgen. C. Storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem direct aan Vannisa te
  melden.
 2. Indien er een vergunning noodzakelijk is, draagt de klant er zorg voor dat de vergunning
  wordt aangevraagd en uiterlijk op datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hier aan
  verbonden kosten komen in rekening voor de klant.
 3. De klant
 4. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, staat klant ervoor in dat de aansluiting en
  groepenkast van Opdrachtgever aan de NEN1010 voldoet. Indien dit niet het geval is, komen
  alle bijkomende kosten voor rekening en risico van klant.
 5. De klant vrijwaart Vannisa en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg
  is van het feit dat het zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in
  strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

8. Garanties

 1. Vannisa garandeert de goede werking van het geleverde zonnepanelensysteem
  overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke worden vermeld in de overeenkomst.
 2. De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele
  zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwanten producten is afhankelijk van de
  door klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde
  garantietermijnen worden in de koopovereenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit: A.
  productgarantie: garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer, ook wel
  fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend
  product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst en is alleen van kracht zolang de
  fabrikant het product kan leveren onder de fabrieksgarantie. Bij faillissement van een
  fabrikant vervalt de fabrieksgarantie. B. Installatiegarantie: garantie op de elektrische
  werking van het zonnepanelensysteem als geheel, ook wel systeemgarantie of garantie op
  werkzaamheden genoemd.
 3. De klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het zonnepanelensysteem.
  Vannisa zal vervolgens onderzoek starten met het streven de oorzaak te vinden van het
  daadwerkelijke probleem.
 4. Bij het niet functioneren van een installatie zal Vannisa de klant niet met terugwerkende
  kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.
 5. De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals
  maar niet beperkt tot brand, kortsluiting , waterschade, gebreken aan de meterkast,
  blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden,
  en contact met chemische substanties.
 6. De garantie / vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet
  opvolgen van de onder artikel 7.1 beschreven handelswijze.
 7. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, (dat is uitgesloten van garantie),onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant.
 8. Voor behoud van garanties mogen onderhoud, reparaties en aanpassingen uitsluitend in
  opdracht van/ door Vannisa verricht worden. Alleen Vannisa kan besluiten aanpassingen
  aan het zonnepanelensysteem aan te brengen.

9. Aansprakelijkheid

 1. Vannisa zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de
  garantievoorwaarden van toepassing zijn.
 2. Vannisa is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
 3. In geval van schade ten gevolge van installatiewerkzaamheden kan Vannisa enkel en alleen
  aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar
  onderaannemer.
 4. Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is
  geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in
  opbrengst dat op kan treden.
 5. Vannisa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en / of
  energiewetgevingen, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het
  zonnepanelensysteem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de
  overeenkomst.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Vannisa is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te
  passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en
  leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
 2. Tijdens de installatie kunnen er dakpannen kapot gaan. Vannisa is hier niet aansprakelijk
  voor te stellen. De klant dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van reserve
  dakpannen zodat deze terplekke vervangen kunnen worden voor de gebroken dakpannen.
  Indien dit op een later tijdstip gedaan dient te worden, zal hier hiervoor 100,- euro in
  rekening gebracht worden.
 3. Indien er een serre aanwezig is dient de klant deze zelf van bescherming te voorzien. Mocht
  dit niet gedaan zijn voor de installatie dan is Vannisa niet aan aansprakelijk te stellen voor
  eventuele veroorzaakte schade door van bovenaf vallende objecten.
 4. Bij goedkeuring van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat de onroerende zaak waarop
  de zonnepanelen worden gemonteerd stevig genoeg is en van voldoende goede staat van
  onderhoud. ( raadpleeg bij twijfel een constructeur )
 5. De internetverbinding tussen uw omvormer en thuisnetwerk (monitoring) worden eenmalig
  gratis tot stand gebracht mits uw thuisnetwerk hiervoor geschikt is. Mocht de
  internetverbinding op de dag van de installatie niet geschikt zijn dan zullen wij, wanneer
  mogelijk, u telefonisch begeleiden. Mocht dit niet mogelijk zijn en moeten wij hiervoor
  terugkomen dan zal hier voor 100,- euro in rekening gebracht worden.
 6. De prijs betreft een all-in pakketprijs met uitzondering van graaf,- hak,- breek,-timmer- en
  freeswerkzaamheden en de inzet van een hoogwerker wanneer dak niet toegankelijk is met
  een steigerlift.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Vannisa kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij
  uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID’s op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.