Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Aanbieding en overeenkomst
 3. Eigendomsvoorbehoud
 4. Prijs en betaling
 5. Aflevering en installatie
 6. Verplichtingen van Vannisa
 7. Verplichtingen van de klant
 8. Garanties
 9. Verhuisservices
 10. Aansprakelijkheid
 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VanNisa: VanNisa gevestigd te Kolham en ingeschreven in het handelsregister van KVK onder het nummer 72059923.
 1. Klant: een natuurlijk persoon met wie VanNisa schriftelijk een overeenkomst is aangegaan of indien nog geen overeenkomst is getekend de natuurlijke persoon die de aanvraag voor een overeenkomst heeft ingediend.
 1. Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die samen de opwekking van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen: zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal en ander kleinmateriaal nodig voor de montage.
 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen VanNisa en de klant tot koop van het zonnepanelensysteem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en service. De overeenkomst tussen klant en VanNisa komt tot stand tot door het schriftelijk en/of digitaal tekenen van de offerte of een schriftelijke akkoordbevestiging van de offerte door de klant.
 2. Installatie: de daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem in opdracht van de klant.
 1.  

2. Aanbieding en overeenkomst

 1. VanNisa behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen of slechts in te willigen onder specifieke voorwaarden.
 1. Een door VanNisa gegeven offerte blijft 21 kalenderdagen geldig. , daarna kan VanNisa niet meer aan een aanbod gehouden worden
 1. Na het accepteren van de overeenkomst heeft Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 14 kalenderdagen.
 1. Na de gestelde termijn van 14 kalenderdagen is de aankoop definitief. Indien de klant na deze termijn annuleert of als VanNisa geen contact meer krijgt met de klant na meerdere verzoeken dan behoud VanNisa zich het recht voor om een onkostenvergoeding van €250,- in rekening te brengen.
 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat VanNisa een door de klant digitaal ondertekende of mondelinge/schriftelijke overeenkomst ontvangt en accepteert. Acceptatie vindt plaats middels digitale of schriftelijke bevestiging door VanNisa.
 1. Indien de klant geen eigenaar is van de woning, kan geen overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
 1. De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door VanNisa uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de overeenkomst blijkt.
 1. VanNisa behoudt zich het recht voor om een geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter zonnepanelensysteem aan de klant te leveren.
 1. De in de overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en financieringsberekeningen geven een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen Algemene voorwaarden rechten worden ontleend. Met betrekking tot de opbrengst en het rendement van het zonnepanelensysteem, tenzij expliciet anders overeengekomen in de overeenkomst.

3. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het juridische- economische eigendom gaat over naar de klant na betaling van de volledige koopsom, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
 1. VanNisa heeft het recht aan de klant geleverde producten, terug te doen nemen, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of VanNisa aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

4. Prijs en betaling

 1. De aanbieding van VanNisa vermeld de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het zonnepanelensysteem en eventuele aanverwante producten bij de klant in rekening zullen worden gebracht.
 1. Na de installatie van het zonnepanelensysteem dient er door de klant binnen 3 werkdagen te zijn betaald. Als het niet is betaald zal VanNisa rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betaaldatum welke gelijk is aan de wettelijke rente.
 1. In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke BTW tarief zal VanNisa de verontschuldigde koopsom Incl. BTW overeengekomen aanpassen.

5. Aflevering en installatie

 1. Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van VanNisa, volgens de geldende voorschriften en door VanNisa gestelde normen. Eigen installatie is uitsluitend mogelijk met goedkeuren van VanNisa. Bij eigen installatie vervallen alle garanties van VanNisa gegeven op de montage.
 1. Het zonnepanelensysteem wordt geacht aan de klant te zijn opgeleverd, wanneer VanNisa het zonnepanelensysteem in werking stelt.
 1. VanNisa heeft het recht om de installatie van het zonnepanelensysteem op te schorten, indien op de dag van installatie, als gevolg van slecht weer, het niet mogelijk is om veilig op het dak te werken.
 1. VanNisa behoudt zich het recht voor het afbreken van de installatie, dan wel het ontbinden van het contract indien naar schatting van VanNisa: A. de veiligheid van de medewerkers in het geding is. B. de locatie voor de installatie niet afdoende bereikbaar is.C. de dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. D. Asbest wordt aangetroffen. E. de staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is. F. in gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

6. Verplichtingen van VanNisa

 1. indien de klant storingen en defecten aan het zonnenpanelensysteem die onder de garantie vallen heeft gemeld aan VanNisa, is VanNisa verplicht zo spoedig mogelijk voor de benodigde zorg te dragen, indien deze onder de garantie valt zoals bepaald in artikel 8.
 1. VanNisa zal bij eventuele vervanging van onderdelen van het zonnepanelensysteem zorgen voor minimaal gelijkwaardig materiaal.
 1. VanNisa draagt zorg voor de oplevering van een werkend zonnepanelensysteem. Er is spraken van een werkend zonnepanelensysteem als alle panelen, zoals in de overeenkomst overeengekomen, daadwerkelijk zijn gemonteerd en functioneren. Een werkende online monitoring maakt geen onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend zonnepanelensysteem.

7. Verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht: A. Het zonnepanelensysteem overeenkomstig naar bestemming te gebruiken. B. De gebruiksaanwijzing(en) door of namens VanNisa verstrekt nauwkeurig op te volgen. C. Storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem direct aan VanNisa te melden.
 1. Indien er een vergunning noodzakelijk is, draagt de klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hier aan verbonden kosten komen in rekening voor de klant.

 

     Algemene voorwaarden

 1. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, staat klant ervoor in dat de aansluiting en groepenkast van Opdrachtgever aan de NEN1010 voldoet. Indien dit niet het geval is, komen alle bijkomende kosten voor rekening en risico van klant.
 1. De klant vrijwaart VanNisa en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

8. Garanties

 1. VanNisa garandeert de goede werking van het geleverde zonnepanelensysteem overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke worden vermeld in de overeenkomst.
 1. De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwanten producten is afhankelijk van de door klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de koopovereenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit: A. productgarantie: garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer, ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst en is alleen van kracht zolang de fabrikant het product kan leveren onder de fabrieksgarantie. Bij faillissement van een fabrikant vervalt de fabrieksgarantie. B. Installatiegarantie: garantie op de elektrische werking van het zonnepanelensysteem als geheel, ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.
 1. De klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het zonnepanelensysteem. VanNisa zal vervolgens onderzoek starten met het streven de oorzaak te vinden van het daadwerkelijke probleem.
 1. Bij het niet functioneren van een installatie zal VanNisa de klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.
 1. De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting , waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden, en contact met chemische substanties.
 1. De garantie / vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de onder artikel 7.1 beschreven handelswijze.
 1. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, (dat is uitgesloten van garantie), onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant.
 1. Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van/ door VanNisa verricht worden. Alleen VanNisa kan besluiten aanpassingen aan het zonnepanelensysteem aan te brengen.

9. Aansprakelijkheid

 1. VanNisa zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
 1. VanNisa is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
 2. In geval van schade ten gevolge van installatiewerkzaamheden kan VanNisa enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
 1. Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden.
 1. VanNisa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en / of energiewetgevingen, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. VanNisa kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID’s op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.